ISISS Analizator sintera

ISISS analizator sintera

Sincad

Sincad merač detektuje okside gvožđa u sinterskom komadu, pre nego što se transportuje u visoku peć. Nivo oksida gvožđa se povezuju sa razmerom koksa u sirovoj mešavini. Merač pomaže da se optimizuje potrošnja koksa i kontrolišu svojstva sintera, kao što su snaga redukcije (500°C, %< 5 mm) ili hemijska reduktibilnost

Sinwad

Sinwad merač pomaže u optimizaciji dodavanja vode u sirovu mešavinu, merenjem permeabilnosti sintera.

Brošure

Slični proizvodimerac debljine

Merač debljine

Merač debljine metala koji poseduje izlaze za kontrolu devijacije pri velikim brzinama (1600m/min.), pri odzivu od 50ms i vremenskom tačnosti od ±0.1%. Opciono je dostupan sa opremom za daljinsku kontrolu i generisanje sveobuhvatnih izveštaja za svaki pojedinačni kotur. Ovi merači ne zahtevaji nikakvo održavanje.industrial automatization Industrijska Automatizacija